Voorwaarden opdrachtgevers |

 

Opdrachtgever: Partijen die ons opdracht geven tot het matchen van een spreker met hun doel, passend bij een congres seminar, of andere bijeenkomst dat zij organiseren.

Sprekersbureau Ervaring Spreekt: Is onderdeel van Vlaminckx Beheer Media, en stelt zich tot doel op te treden als bemiddelaar tussen spreker en opdrachtgever, manager voor sprekers, promotor van onze sprekers met een ervaringsverhaal en het ontzorgen van sprekers en opdrachtgevers zodat beide naar tevredenheid kunnen werken aan hun gezamenlijke doel: Meerwaarde bieden aan de bezoekers van het evenement van de opdrachtgever. Ook zijn wij vertegenwoordiger, doen we de administratieve afhandeling, en promotie van al onze sprekers, alles in de breedste zin van het woord.

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van Vlaminckx Beheer Media. Wij binden ons nimmer aan de algemene voorwaarden van opdrachtgevers, ook al vermelden diens algemene voorwaarden dat wel. Vanwege het specifieke karakter van onze dienstverlening en de groep sprekers die wij willen vertegenwoordigen, kunnen wij ons uitsluitend binden aan andere voorwaarden als deze, indien onze spreker daarmee akkoord is gegaan en dat schriftelijk is vastgelegd. 

Artikel 2: Wij treden op als bemiddelaar tussen spreker en opdrachtgever. Wij stellen aan opdrachtgever een spreker voor waarvan wij vinden dat die het best past bij wat de opdrachtgever vraagt. Ook krijgt de spreker van ons het voorstel voorgelegd. In een eerste verkennend gesprek tussen spreker en opdrachtgever, bepalen beide of men met elkaar aan het werk wil.

Artikel 3: Deze algemene voorwaarden gelden zowel voor de huidige als eventuele vervolgopdrachten en ook voor eventuele derden die ingehuurd worden om de opdracht te vervullen. 

Artikel 4: Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Dit geldt zowel schriftelijke als mondeling gesloten opdrachten. Pas als spreker en opdrachtgever hebben aangegeven dat de aanbieding gestand kan worden gedaan, zullen wij de opdrachtgever een schriftelijke offerte doen toekomen, waarvan wij verwachten dat die binnen 2 dagen getekend bij ons retour wordt ontvangen. Pas dan is een overeenkomst tot stand gekomen. Met het tekenen van de opdrachtbevestiging/offerte onderschrijft de opdrachtgever deze algemene voorwaarden en die van Vlaminckx Beheer Media. Waar deze voorwaarden afwijken van de voorwaarden op de site van Vlaminckx Beheer Media, gelden voor onze dienstverlening, deze voorwaarden boven die op de site van Vlaminckx Beheer Media. https://vbmedia.nl/voorwaarden

Artikel 5: Voor betaling ontvangt u van ons een factuur die strikt betaald dient te zijn 30 dagen voor het optreden. Indien betaling niet 30 dagen voor het optreden is voldaan, hebben wij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat het u ontslaat van uw verplichting tot betalen. Tevens bent u in verzuim. Indien betaling niet op tijd geschiedt bent u vanaf het moment van het optreden van het verzuim rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente per maand. Dit alles zonder dat wij u in gebreke hoeven te stellen. Tevens bent u, na ontvangst van twee herinneringen, twee aanmaningen en de zogenaamde 14 dagenbrief, incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom inclusief BTW. Wij zullen alle kosten, waaronder, maar niet uitsluitend, juridische kosten die wij maken om betaling gerealiseerd te krijgen, op u verhalen bij het niet nakomen van uw verplichtingen jegens ons.

Artikel 6: Annulering van een opdracht meer als 100 dagen voor het optreden kan tegen betaling van € 250,- ex BTW aan administratiekosten. Annulering tussen honderd en dertig dagen voor het optreden kan tegen betaling van 50% van het aan u berekende honorarium. Annulering minder als 30 dagen voor het optreden kan uitsluitend tegen voldoening van 100% van het honorarium. Voor uitstel van het optreden, gelden dezelfde vergoedingen als bij annulering, en kan alleen als de betreffende spreker op de nieuwe datum ook daadwerkelijk kan. Het verplicht ons niet tot het leveren van enige dienst als het uitstel door opdrachtgever wordt aangekondigd. Bij een duidelijke overmachtsituatie zoals brand, terreur of een maatschappij ontwrichtende gebeurtenis, zulks ter beoordeling van ons bureau, vervallen bovenstaande vergoedingen bij annulering of uitstel. Wij zijn dan echter niet verplicht reeds betaalde bedragen aan u te restitueren. Ook zijn wij bij een uitstel niet verplicht tot enige levering over te gaan. In de praktijk zal het door u geplande evenement op een later tijdstip doorgang vinden, met de door ons geleverde spreker(s) tenzij die op die dag en tijd elders al verplichtingen hebben.

Artikel 7: In het geval van verhindering van de geboekte spreker door ziekte, ongeval, overmacht of iets dergelijks, zullen wij in goed overleg met de opdrachtgever, een vervanger regelen, danwel de overeenkomst ontbinden met een volledige restitutie van eventueel vooruitbetaalde bedragen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die opdrachtgever oploopt als gevolg van het ontbinden van de overeenkomst. Bij vervanging van de betreffende spreker, zal een eventuele meer of minderprijs met de opdrachtgever worden verrekend. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een optreden van een spreker geen doorgang kan vinden, omdat de spreker uitvalt vanwege klachten gerelateerd aan diens handicap of kwetsbaarheid. Ook dan gelden bovenstaande afspraken met als uitzondering dat gemaakte kosten voor 50% voor rekening van de opdrachtgever komen en voor 50% voor ons bureau. In zo’n geval zullen wij altijd proberen een vervanger te sturen die de voordracht van de betreffende spreker zal voordragen, indien mogelijk. Ook kan het zo zijn dat we middels een videoverbinding de spreker alsnog zelf het optreden laten verzorgen, indien mogelijk gelet op de klachten van de betreffende spreker. Deze bepalingen beschermen onze vaak kwetsbare ervaringsdeskundige sprekers tegen claims die veroorzaakt worden door klachten waaraan zij zelf niks kunnen doen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor het juiste verloop van het optreden ligt bij de opdrachtgever, ook als die derden inhuurt om het optreden mede mogelijk te maken. Opdrachtgever zal alle door ons gestelde eisen aan het optreden volledig honoreren. U ontvangt per spreker/opdracht van ons een sheet met eisen waaraan moet worden voldaan om onze spreker het werk goed te kunnen laten uitvoeren. Vaste eisen zijn dat de spreker kan beschikken over een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de locatie van optreden, geschikt om ook te parkeren als rolstoelgebruiker. De locatie moet toegankelijk zijn voor rolstoelers en gebruikers van een scootmobiel. De spreker wordt in de gelegenheid gesteld een sound- en lichtcheck te doen zonder dat daar publiek bij aanwezig is. De locatie van optreden heeft bij voorkeur een omgevingstemperatuur niet hoger als 20 graden Celsius. Consumpties en overig verteer van de spreker en een assistent komen voor rekening van de opdrachtgever. Er is een ruimte beschikbaar waar de spreker zich in alle rust kan voorbereiden op het optreden. Gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken door de spreker, zoals maar niet uitsluitend, muziek voorafgaand of aan het einde van een optreden, kan voorkomen. De daarover verschuldigde auteursrechten worden door opdrachtgever voldaan. Opdrachtgever vrijwaart ons bureau van iedere claim voortvloeiend uit het optreden van een van onze sprekers. Indien een optreden langer dan 1 uur wordt uitgesteld ten opzichte van de met opdrachtgever overeengekomen aanvangstijd, vervalt onze leveringsverplichting in zijn geheel zonder dat u recht hebt op enige vorm van restitutie van het betaalde honorarium.

Artikel 9: Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons bureau, is het ten strengste verboden beeld- of geluidsopname te maken van enig door ons bemiddeld optreden. Indien wij schriftelijke toestemming geven voor het maken van beeld- en geluidsopname, dan is opdrachtgever verplicht een kopie van zowel de ruwe als de bewerkte opname af te staan aan ons bureau. Tevens stemt opdrachtgever ermee in dat die opname door ons worden gebruikt voor promotionele of andere doeleinden. Daarbij inbegrepen het publiceren van fragmenten van het optreden op ons YouTube kanaal. De spreker behoudt zich wat betreft auteurrechtenkwesties al zijn rechten voor en opdrachtgever verplicht zich om de aan spreker toekomende auteursrechten, voortvloeiend uit het vertonen van gemaakte beeld- en geluidsopnames, terstond aan ons bureau te voldoen zonder dat daar enige aanmaning of andere handeling van ons bureau voor nodig is.

Artikel 10: Alle door ons gesloten overeenkomsten vallen onder Nederlands recht, waarbij de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd is kennis te nemen van enig conflict. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot het bedrag van de onderhavige factuur in een eventueel geschil. Indien deze voorwaarden niet toereikend zijn, zal de directie van ons bureau alsnog een bepaling terzake opstellen. Mocht een der artikelen van deze voorwaarden in rechte buiten werking of onrechtmatig worden geacht, dan blijven de overige artikelen onverkort van kracht en zal de directie van ons bureau, komen met een nieuw artikel dat zoveel mogelijk recht doet aan de intentie van het in rechte onrechtmatig of buiten werking verklaarde artikel komen. Binnen ons bureau is niemand bevoegd enige aansprakelijkheid te erkennen en geen enkele uitspraak, in woord of geschrift, gedaan door een der vertegenwoordigers van ons bureau als zodanig worden gehoord of gelezen. Bij een eventueel conflict zal ons bureau met een voorstel komen ter minnelijke schikking of als oplossing van het conflict, zonder dat dat betekent dat wij op enigerlei wijze schuld bekennen of aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zoals ons dat goeddunkt. Wijzigingen publiceren wij op onze website en gelden voor overeenkomsten die schriftelijk tot stand komen na de datum van publicatie. Voor alle eerder gesloten overeenkomsten gelden dan nog de oude voorwaarden, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust die gewijzigde voorwaarden ook op oude of eerder gesloten overeenkomsten verplicht stelt. Alle spreker specifieke voorwaarden die wij stellen en die u ontvangt bij de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst maken een onlosmakelijk deel uit van deze voorwaarden. Wij behouden ons alle rechten en weren voor.

Oss oktober 2019 

Publicatiedatum: 25-10-2019

Directie Sprekersbureau Ervaring Spreekt